องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  69
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,139
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,198
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  354,258
  IP :  35.170.78.142
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ตารางสอน 1/2561
ตารางสอน  ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

1. อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์

2. อาจารย์ ดร.สุชานาถ  บุญเที่ยง

3. อาจารย์คมสัน  เหมือนชาติ


สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

1. อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์

2. อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์

3. อาจารย์ณัฐนันท์  สีดาแก้ว


สาขาวิชาพัฒนาสังคม

1. อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล

2. อาจารย์นิตยา  ปรูกระโทก

3. อาจารย์อภิรดี  ดอนอ่อนเบ้า

4. อ.ธิติพัทธ์  บุญปก

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

1. อาจารย์นิลวรรณ  สายสมบัติ

2. อาจารย์ฐิติมาภรณ์  วงศ์สุวรรณ

3. อาจารย์ Zhu wen tang

4. อาจารย์  อาสาสมัคร คนที่2