องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  91
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,161
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,220
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  354,280
  IP :  35.170.78.142
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  1. รหัส 60  (ชั้นปีที่ 2)
  2. รหัส 58  (ชั้นปีที่ 4)

สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  1. รหัส 60  (ชั้นปีที่ 2)
  2. รหัส 59  (ชั้นปีที่ 3)
  3. รหัส 58  (ชั้นปีที่ 4)


สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  1. รหัส 58  (ชั้นปีที่ 4)


สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  1. รหัส 61  (ชั้นปีที่ 1)
  2. รหัส 60  (ชั้นปีที่ 2)
  3. รหัส  59 (ชั้นปีที่ 3)

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  1. รหัส 61 (ชั้นปีที่ 1)