องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  86
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,156
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,215
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  354,275
  IP :  35.170.78.142
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 แนะนำเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  27-06-2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นคณะวิชาที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจคือ


ปรัชญา
"คนพัฒนา สังคมพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและคุณธรรม" 
 
วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีศักยภาพ พร้อมในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม
ด้วยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
 
พันธกิจ
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ใฝ่รู้ มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ เป็นพลเมืองดี สร้างทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม สร้างสรรค์งานวิจัย เสริมสร้างความสามารถทางภาษา ให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของท้องถิ่น อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่สนใจหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ website :  http://dit.dru.ac.th/home/002/