องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  121
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,615
  เยี่ยมชมปีนี้ :  45,407
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,049
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  24-08-2560

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
  มน.1.1-1  แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  มน.1.1-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

  มน.1.1-3  แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  มน.1.1-4  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
  มน.1.1-5  แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาพัฒนาสังคม
  มน.1.1-6  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
  มน.1.1-7  แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  มน.1.1-8  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  มน.1.2-1  สรุปรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
  มน.1.2-2  ใบแสดงผลการเรียนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งบี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

  มน.1.4-2-1  สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  มน.1.5-1-1 คู่มือการให้คำปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  มน.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  มน.1.5-1-3 แฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา
  มน.1.5-1-4 ตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระบุคาบ Home-room
  มน.1.5-1-5 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
  มน.1.5-1-6 website และกลุ่มFacebook ของคณะฯ
  มน.1.5-1-7 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
  มน.1.5-2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ 2560
  มน.1.5-2-2 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
  มน.1.5-2-3 ภาพwebsiteและ และกลุ่มFacebook
  มน.1.5-2-4 ทำเนียบแหล่งฝึกงาน/ทำงาน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มน.1.5-2-5 รายงานสรุปกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร โครงการตุ้มโฮมวิชาการ, โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
  มน.1.5-2-6 รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
  มน.1.5-3-1 แผนปฏิบัติราชการ และแผนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มน.1.5-3-2 รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ
  มน.1.5-4-1 รายงานสรุปการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
  มน.1.5-4-2 รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
  มน.1.5-4-3 รายงานสรุปการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
  มน.1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
  มน.1.5-6-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
  มน.1.5-6-2 หน้าwebsite คณะ คือwww.huso.ksu.ac.thและทำเนียบ แหล่งฝึกงาน/แหล่งงาน


ตัวบ่งชี้ที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  มน.1.6-1-1  คำสั่งเลขที่ 0066/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะฯ
  มน.1.6-1-2  คำสั่งเลขที่ 0080/2559เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
  มน.1.6-1-3  แผนปฏิบัติราชการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มน.1.6-2-1  รายงานผลการดำเนินโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
  มน.1.6-2-2  รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  มน.1.6-2-3  รายงานสรุปโครงการตุ้มโฮม ผลงานมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
  มน.1.6-2-4  
โครงการกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559 “เมฆพยักฆ์หมอกเกมส์”
  มน.1.6-3-1  โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา