องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  96
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,590
  เยี่ยมชมปีนี้ :  45,382
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,024
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  24-08-2560
ตัวบ่งชี้ที่  2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มน.2.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ฯ
มน.2.1-1-2 คู่มือบริหารงานวิจัย
มน.2.1-1-3 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
มน.2.1-1-4 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิทยบริการ
มน.2.1-1-5 หน้าเว็บไซต์วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
มน.2.1-2-1 ห้องปฏิบัติการวิจัย ดร.เพ็ญศักดิ์
มน.2.1-2-2 ห้องหนังสือของคณะ และห้องสมุด มหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยออนไลน์
มน.2.1-2-3 คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ประจำอย่างละ 1เครื่อง ต่ออาจารย์ 1 คน
มน.2.1-2-5 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 และปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มน.2.1-3-1 สัญญาโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากภายนอก
มน.2.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
มน.2.1-4-2 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
มน.2.1-4-3 คำสั่งไปราชการที่บุคลากรไปนำเสนอผลงานเผยแพร่งานวิจัย
มน.2.1-5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
มน.2.1-5-2 หนังสือการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ตัวบ่งชี้ที่  2.2เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มน.2.2-1-1 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
มน.2.3-1-1 ผ้าแส่ว : ต้นแบบแห่งลวดลายบนผืนผ้าแพรวา
มน.2.3-1-2 สถานภาพฮูปแต้มอีสานศึกษาในช่วง พ.ศ.2554-2559
มน.2.3-1-3 ภูมิปัญญาโตก : สารสนเทศท้องถิ่น บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
มน.2.3-1-4 โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-5 การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-6 รูปแบบส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีศึกษา ตลาดนัดสีเขียวอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-7 กระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-8 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผลข้อมูลในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-9 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน วัดอโศการาม บ้านยอดแกง  อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์