ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี       รองคณบดีฝ่ายบริหารนำเสนอผลงานวิชาการใน Provincial University Library Network        ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 2558 เรื่อง ESP:Needs,Pedagogy,and Assessment สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558       วันราชภัฏ ประจำปี 2558       ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรที่ได้รับรางวัล คนดีศรีราชภัฏ 2558        สำนักโบราณคดีที่ 9 ขอนแก่นพบผู้บริหาร        ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ“มหกรรมอาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษ“     
     เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ประกาศจัดตั้งคณะ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
     ตารางสอนอาจารย์
  ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  ตารางสอนชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ภาคเรียน2/2557
     ฐานข้อมูลงานวิจัย
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
     การบริการวิชาการ 2557
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
     งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
     ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดจำนวนการมาสาย ลากิจ ลาป่วย
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
     ตารางเรียนนักศึกษา
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 54 ภาคเรียนที่ 2/2557
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
     บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
     คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
     บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  57
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,799
 เยี่ยมชมปีนี้ :  6,848
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  84,519
 IP :  54.159.223.242
 เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อ.ยุวดี ตปนียากร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะฯ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  29-11-2556
เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2556  ที่ผ่านมา  อ.ยุวดี  ตปนียากร  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้ให้เกียรติ
แวะเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงความก้าวหน้าของการทำงานในคณะ  ภายหลังจากที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีไป