คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา2558       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา2558       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะ ปีการศึกษา2558       บ้านดินนาดอน แหล่งเรียนรู้สารสนเทศทางวัฒนธรรม ในข่าว Thai PBS       ค่ายมนุษยศาสตร์เพื่อเยาวชน       คณะมนุษยศาสตร์ฯมรภ.กส.ร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันชั้นนำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์        ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559        ส่งมอบงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชุดใหม่       การจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการนำเสนอ ชุดความรู้ เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  ตารางสอนอาจารย์
  ตารางสอนภาคปกติ 1/58
  ตารางเรียนนักศึกษา
  ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียน1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคเรียน 1/58
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาคเรียน1/58
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาคเรียน1/58
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ภาคเรียน1/58
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ปีการศึกษา2558
  สาขาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา2558
  ประกันคุณภาพปีการศึกษา2557
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557
  คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2557
  แบบฟอร์ม มคอ7.ปีการศึกษา2557
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  ระบบและแบบประเมินต่างๆ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ปีการศึกษา2557
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านวิชาการ ปีการศึกษา2557
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2557
  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา2557
  มคอ.สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2558
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  วิชาศึกษาทั่วไปที่สอนโดยอาจารย์คณะ
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2558
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2557
  Mural in Kalasin
  013
  012
  011
  010
  009
  008
  007
  006
  005
  004
  003
  002
  001
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  วิชาวิถีไทย ภาคเรียน1/2557
  วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม ภาคเรียนที่ 1/2557
  วิชาสุนทรียภาพ วิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2557
  วิชาจิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2557
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ 2557
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  รายชื่อนักศึกษา
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 56-58
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 55-58
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 55-58
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ58
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  24
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,968
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,047
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  104,718
  IP :  54.167.90.249
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 
 หมวด :    วันที่ :  --543