นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ       แนวทางการทวนสอบ ปีการศึกษา 2558       แนะนำเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี       ปฏิทินปีการศึกษา 2559       ปฏิทินการจัดทำ มคอ. 3-7 ประจำปีการศึกษา 2559       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย       เชื่อมหลักสูตรวัฒนธรรมของสองสถาบัน       “การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน : พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์“       วารสารวิถีสังคมมนุษย์ วารสารปีที่ 3 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 พร้อมดาวน์โหลด       ผู้บริหารชุดปัจจุบัน     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  ตารางเรียน-ตารางสอน
  ตารางเรียน-ตารางสอน 2/2558
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ปีการศึกษา2558
  สาขาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา2558
  ประกันคุณภาพปีการศึกษา2557
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557
  คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2557
  แบบฟอร์ม มคอ7.ปีการศึกษา2557
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  ระบบและแบบประเมินต่างๆ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
  วิชาวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ภาคเรียนที่ 1/2558
  วิชาหลักและกลยุทธการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสังคม ภาคเรียน1/2558
  วิชาคุณธรรมและจิรยธรรมในงานพัฒนาสังคม1/2558
  วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม ภาคเรียนที่ 1/2557
  วิชาจิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2557
  วิชาวิถีไทย ภาคเรียน1/2557
  วิชาสุนทรียภาพ วิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2557
  มคอ.สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2558
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  วิชาศึกษาทั่วไปที่สอนโดยอาจารย์คณะ
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2558
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2557
  Mural in Kalasin
  013
  012
  011
  010
  009
  008
  007
  006
  005
  004
  003
  002
  001
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  กำหนดการบรรยายวิชาการ59
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ 2557
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  รายชื่อนักศึกษา
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 56-58
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 55-58
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 55-58
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ58
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,747
  เยี่ยมชมปีนี้ :  36,923
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  156,244
  IP :  54.226.242.132
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 
 หมวด :    วันที่ :  --543