องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  97
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,591
  เยี่ยมชมปีนี้ :  45,383
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,025
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 รำวงกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมการบันเทิงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  04-02-2560
รำวงกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมการบันเทิงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์  ถิ่นสองแคว”

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากสมาชิกของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 17 ภายใต้ชื่อ “สานศิลป์   ถิ่นสองแคว” โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพและมีสถาบันที่ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจำนวน 82 สถาบัน โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฐานะสมาชิกของเครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา และได้เข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่ครั้งที่ 14-16 นั้น ในปีนี้ได้นำชุดการแสดงชื่อ รำวงย้อนยุคกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ไปร่วมในการแสดงโดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้งจากพื้นที่ในเมืองและพื้นที่นามนร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้

ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้กล่าวว่า “งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ ซึ่งงานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ถือเป็นเวทีเผยแพร่วัฒนธรรมระดับชาติที่ได้รับการยอมรับจากสถภาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อสาธารณชนต่อไป”

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์อาจารย์สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดูแลการแสดงกล่าวถึงการแสดง รำวงย้อนยุคกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ว่า “ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จะมีการคัดสรรการแสดงที่แตกต่างกันออกไปเพื่อแสดงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และในแต่ละปีการแสดงของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็มีการสร้างสรรค์ให้ใหม่เสมอโดยใช้พื้นฐานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นฐานในการออกแบบการแสดง ปีนี้การแสดงรำวงย้อนยุคซึ่งถือเป็นการแสดงที่เกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมรำวงมาจากวัฒนธรรมเมืองและปรับปรนจนสามารถเข้ามาอยู่ในวิถีความบันเทิงของพื้นที่ ซึ่งรำวงนั้นในพื้นที่ของกาฬสินธุ์นั้นมีหลายคณะและหลายรูปแบบทั้งรำวงย้อนยุค รำวงคองก้า เป็นต้นจึงเป็นฐานในการแสดงของชุดการแสดงปีนี้ ซึ่งในวันงานได้รับการกล่าวชมและเป็นสีสันของการแสดงในงานครั้งนี้”  

สำหรับในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม รับหน้าที่เจ้าภาพในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18