องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  116
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,610
  เยี่ยมชมปีนี้ :  45,402
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,044
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสร้างความดีกับเครือข่าย เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  08-02-2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสร้างความดีกับเครือข่าย
เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน

 

ข่าว :กิตติ์ธนัตถ์  ญารพิสิษฐ์
ภาพ : ธวัชชัย  เคหะบาล

         
เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตัวแทนนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วม โครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน) ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน โดยมีนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายในภูมิภาคอีสานที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
         

โครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน) ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษา รวมถึงพระวิทยากร และอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ โดยโจทย์ที่นิสิตนักศึกษาสนใจที่จะขับเคลื่อนเป็นความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งมีหลากหลายของประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเป็นโจทย์ ทั้งที่เป็นประเด็นใหม่ และประเด็นการต่อยอดจากที่เคยดำเนินการมาของแต่ละมหาวิทยาลัย  การดำเนินงานได้นำเสนอภาพรวมของโจทย์การเรียนรู้ หรือโครงการที่จะดำเนินการผ่านกรอบแนวคิดอริยสัจ 4 โดยถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องและใช้ผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือในการนำเสนอ อาทิโครงการการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยและชุมชน  โครงการการเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ  โครงการการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตในโรงเรียนและชุมชน  โครงการการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV  โครงการการจัดการพื้นที่โซนนิ่งการสูบบุหรี่ในตึกเรียนและการลดละการสูบบุหรี่  โครงการดนตรีบำบัด  โครงการการบริการวิชาการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โครงการการบริการวิชาการด้านเคมีและสารปนเปื้อนในชีวิต  โครงการการบริการวิชาการด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน โครงการการบริการวิชาการด้านการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และโครงการการบริการวิชาการด้านการเรียนรู้คู่บริการ โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น โคกับการสอนชีวิต 
         

อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสมาชิกของเครือข่ายโครงการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน) ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรมมาทุกปี ซึ่งปีนี้ได้นำตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำเรื่อง โคกับการสอนชีวิต ร่วมพัฒนาและนำเสนอในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งหลังจากการอบรมครั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาเครือข่ายเหล่านี้จะนำโจทย์ หรือประเด็นดังกล่าวกลับไปสู่การพัฒนาโจทย์อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกรอบ ก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันจะนำไปขยายผลและพัฒนาร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป”