องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  107
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,601
  เยี่ยมชมปีนี้ :  45,393
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,035
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 มนุษยศาสตร์ฯนำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  10-02-2560
มนุษยศาสตร์ฯนำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์การพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เรื่อง “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน”ในระหว่างวันที่ 6- 10กุมภาพันธ์  2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

ในงานดังกล่าวมีสถาบันที่เข้าร่วมจำนวน 36 มหาวิทยาลัย มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 1,300 คน โดยมีการปาฐกถานำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์  นอกจากนั้นยังมีเวทีเสวนาวิชา นำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการคณาจารย์ การประกวดผลงานและทักษะด้านการพัฒนาของนักศึกษา และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  ในงานดังกล่าวคณาจารย์ทั้ง 2 สาขา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 3บทความ ได้แก่
1) การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทาธรรมนูญสุขภาพ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดย อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล อาจารย์นิติยา ค้อไผ่ และ อาจารย์คมสัน เหมือนชาติ
2) การจัดการข้อมูลและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรพลังงานในภาคอีสาน  โดย อาจารย์อภิญญา อันพันลำ และ อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี
3) รูปแบบส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีศึกษา ตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  โดย อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก และ อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง

นอกจากนี้อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังได้ร่วมเป็นเป็นวิทยากร เป็นกรรมการตัดสินประกวดทักษะด้านการพัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา/วิพากษ์บทความวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และ อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยังได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมชุดใหม่ ในจำนวน15 คน  (ปัจจุบันที่ทำการตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) เพื่อทำหน้าที่ในการยกระดับศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน และสังคมให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

ทั้งนี้งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์การพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น CSD สัมพันธ์ จะจัดขึ้นอีกครั้งในปี 2561 โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป