องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  102
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,596
  เยี่ยมชมปีนี้ :  45,388
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,030
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.ธราเทพยงโชติวุฒิกุล
 
อาจารย์
 
ปริญญาเอก ;ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท ;ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี ;ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิตยา ค้อไผ่
 
อาจารย์ ปริญญาเอก ;ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท ;ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาตรี ;ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
อาจารย์ธวัชชัย
เคหะบาล
 
อาจารย์ ปริญญาโท ;ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ;ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
อาจารย์อภิรดี
ดอนอ่อนเบ้า
  ปริญญาโท ;ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ;ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
อาจารย์นิตยา 
ปรูกะโทก
 
อาจารย์ ปริญญาโท ;ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ;ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
 

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

Social development Fanpage