องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  132
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,626
  เยี่ยมชมปีนี้ :  45,418
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,060
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
 

 
            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมมากที่สุด ในการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15 ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยพายัพเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิด “โตยฮีต ตามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา”ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งในปีนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 82 สถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี  เลขาธิการคณะกรรมกากรอุดมศึกษาให้เกียรติเป็นประธนในพีเปิดโครงการ   

            มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ในฐานะสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบชุดการแสดงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  โดยมี ดร.โสภี  อุ่นทะยา(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์(รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)และอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์(สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม) พร้อมนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “กลองกิ่งกาฬสินธุ์”

          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ ผู้ออกแบบและควบคุมการแสดง กล่าวว่า การแสดงชุดกลองกิ่งกาฬสินธุ์ เป็นการประยุกต์การเส็งกลองแบบโบราณของจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้มีความร่วมสมัย โดยการประยุกต์จังหวะการตีกลองและรูปแบบการแสดงให้มีความทันสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมพื้นถิ่นอยู่ ในชุดการแสดงใช้นักแสดงชายล้วนทั้งหมด 7 คน ใช้กลองกิ่งโบราณจำนวน 12 ใบ ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์  การแสดงชุดนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากเนื่องจากมีความแปลกใหม่และใช้แนวคิดร่วมสมัยในชุดการแสดง ทำให้ผู้ชมการแสดงเกิดสนุกจากจังหวะการตี  เกิดตื่นเต้นจากเสียงที่มีความพิเศษของกลองกิ่ง เกิดความสวยงามจากการแต่งกายและความแข็งแรงของนักแสดง และเกิดความสุนทรีย์จากอัตลักษณ์ของดนตรีพื้นถิ่นเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งหากจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถผลักดันให้กลองกิ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดได้ เชื่อว่ากลองกิ่งจะเป็นเครื่องดนตรีโบราณอักประเภทที่จะได้รับความนิยมและเกิดการอนุรักษ์และสืบสานสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป